Урядовий портал гаряча телефонна лінія для звернень громадян
Меню навигації
Свята України
Ми в соц.мережах
Курс валют
Ціни на паливо
Популярні статті
Наше опитування
Реклама

Купить доску, брус, рейку, пиломатериалы Белогородка, Дмитровка, Ирпень, Буча

17-03-2011, 09:21  БізнесНавiщо малому бiзнесу спрощене оподаткування
 
Помітили помилку! Виділіть фрагмент тексту + натисніть Ctr+Enter та повідомте нас!
Навiщо малому бiзнесу спрощене оподаткування
Навiщо малому бiзнесу спрощене оподаткування
Вiдсутнiсть протестiв з боку великих гравцiв пояснюється їх бiльшою адаптованiстю до загальної системи оподаткування, суттєвими можливостями iз захисту свого бiзнесу i великим запасом мiцностi. До того ж, для них основнi складностi почнуться пiсля 1 квiтня, тому їхня реакцiя ще попереду.

Новий Податковий кодекс показав, що декларованi урядом переваги ефемернi й невизначенi, а загрози - цiлком реальнi.

Обiцяна легкiсть адмiнiстрування перетворилася на ускладнений документообiг. Анонсоване зниження податкового тягаря абсолютно не в`яжеться iз запланованим збiльшенням надходжень до бюджету.

Не додає оптимiзму розширення повноважень ДПА. Якщо малий бiзнес це вже вiдчув, то у пiдприємств, якi працюють за загальною системою оподаткування, все ще попереду.

Саме тому автори кодексу так ретельно культивують мiфи про шкоду спрощеної системи з метою позбавити пiдприємцiв громадської пiдтримки.

Мiф перший. "Спрощенцi" не хочуть платити податки, тому i противляться як переходу на загальну систему, так i на ту спрощену, яку пропонує уряд.

Насправдi "спрощенцi" не противляться, а платять. Податкове навантаження малих пiдприємств становить 6-10% вiд виручки плюс 36% i бiльше нарахувань на фонд оплати працi. За європейськими нормами, це дуже суттєве навантаження.

Це бiльше, нiж платить великий бiзнес, для якого, судячи з офiцiйної звiтностi, податкове навантаження становить до 3% плюс єдиний соцiальний внесок.

Пiдприємцi роблять вибiр на користь спрощеної системи, бо в цьому випадку вони захищають себе вiд усяких необґрунтованих перевiрок податкової.

При настiльки простiй i прозорiй системi оподаткування i порiвняно невеликих оборотах вони для контролерiв просто нецiкавi. Тому свiдомий вибiр бiльшого податкового навантаження є платою пiдприємцiв за можливiсть спокiйно працювати.

Мiф другий. Бiльшiсть малих пiдприємств створено для оптимiзацiї податкiв великих пiдприємств. Отже, якщо кiлькiсть приватних пiдприємцiв i малих пiдприємств зменшиться, а це незаперечний факт, то тiльки за рахунок "оптимiзаторiв", i нiчого поганого в цьому нема. Навпаки, це тiльки покращить економiчну ситуацiю.

Цим докором держава пiдтвердила своє небажання боротися iз суб`єктами, якi iснують лише для "податкової оптимiзацiї", тому вирiшила просто викорiнити всi види пiдприємницької дiяльностi, якi навiть теоретично можуть бути з цим пов`язанi.

При цьому у Податковий кодекс закладаються новi схеми "оптимiзацiї", без участi пiдприємцiв. Тож сам принцип не змiниться, просто дiятимуть iншi механiзми.

Зменшення кiлькостi дрiбних операторiв у бiльшостi галузей знизить конкуренцiю, монополiзує ринки i призведе до зникнення дешевих товарiв та послуг, падiння вартостi робочої сили, яка в надлишку з`явиться на ринку, i збiльшення безробiття.

Якщо ж згадати, що вiд результатiв роботи кожного приватного пiдприємця залежить ще кiлька осiб - найманий персонал i члени їх сiмей, то стає зрозумiло, що це зачепить мiльйони людей i стане причиною зростання соцiальної напруги.

Мiф третiй. Податковий кодекс простий у застосуваннi i спрямований на поступове зниження податкового навантаження i спрощення адмiнiстрування.

Це, мовляв, побачили всi, крiм дрiбних пiдприємцiв, тому протестували саме вони. Переважна i бiльш iнформована частина бiзнесменiв та пiдприємцiв пiдтримує Податковий кодекс як основу для початку економiчних реформ.

З цим важко погодитися. Передусiм насторожує неоднозначнiсть основних понять i визначень кодексу, набрання чинностi без перехiдного перiоду принципово iншого методу нарахування податкiв, повернення до оподаткування поняття собiвартостi, збiльшення кiлькостi груп основних засобiв i нематерiальних активiв.

Не сталося декларованого злиття податкового та бухгалтерського облiкiв, тобто суттєво ускладнилося ведення звiтностi пiдприємств. Зрозумiло, що у пiдсумку зросли витрати пiдприємств на профiльнi пiдроздiли. Кiлькiсть форм для заповнення та їх частота збiльшилися, що також посилює фiнансовий тиск на бiзнес.

Можна впевнено говорити про майбутнi штрафи, оскiльки багато норм неоднозначнi, а роз`яснень тепер податкiвцi не дають.

Вiдсутнiсть протестiв з боку великих гравцiв пояснюється швидше їх бiльшою адаптованiстю до загальної системи оподаткування, суттєвими можливостями iз захисту свого бiзнесу i великим запасом мiцностi. До того ж, для них основнi складностi почнуться пiсля 1 квiтня, тому їхня реакцiя ще попереду.

Мiф четвертий. Податковий кодекс, як i було обiцяно, передбачає податковi канiкули, якi дадуть можливiсть вивiльнити додатковi кошти для розвитку бiзнесу.

Навiть без розрахункiв видно, що пiдприємствам набагато вигiднiше платити податок на прибуток - 25% з перспективою зменшення, нiж збiльшувати фонд оплати працi до двох мiнiмальних зарплат, з яких платиться єдиний соцiальний внесок - 36% i бiльше.

Отже, така пiльга навряд чи буде затребувана, крiм випадку, коли величина єдиного внеску зменшиться до економiчно обґрунтованого рiвня або хоча б до 25%, як передбачалося рiк тому.

I ще кiлька слiв на користь спрощеної системи оподаткування. Автори Податкового кодексу часто докоряють пiдприємцям, що у розвинених країнах взагалi нема такої системи. При цьому не згадується, що там також нема такого рiвня корупцiї та свавiлля контролюючих органiв.

Очевидно, що реформатори забули iсторiю створення спрощеної системи. I вже зовсiм не згадується, що загальна система в iнших країнах за критерiями простоти та прозоростi адмiнiстрування, вiдсутностi пресингу з боку податкових органiв та подвiйного оподаткування набагато ближча до української спрощеної системи.

Так само слiд звернути увагу, що спрощена система життєво необхiдна для пiдприємцiв, якi надають iнтелектуальнi послуги. Витратна частина таких послуг, яку можна було б пiдтвердити стандартними бухгалтерськими документами, вкрай мала, а левову частку становлять витрати iнтелектуальної працi.

У собiвартiсть послуги не входить час, витрачений на пiдготовку лекцiй i договорiв, самостiйне пiдвищення квалiфiкацiї. Тому при оподаткуваннi за загальною системою для них податок з прибутку перетвориться на податок з обороту. Отже, такi фахiвцi або пiдуть у тiнь, або змiнять країну, якiй платитимуть податки.

Також спрощена система оподаткування єдино можлива для тих видiв дiяльностi, якi неможливо проконтролювати, якi б засоби реєстрацiї не вводилися, та й витрати на контроль перевищать ефект вiд такого контролю.

Малий i середнiй бiзнес, працюючи на загальнiй системi оподаткування, не може конкурувати з великим бiзнесом з наступних причин.

1. Малий бiзнес як бiльш ризиковий в Українi традицiйно розвивається за рахунок власних коштiв, а при збiльшеннi податкового навантаження шанси взяти кредит i його обслуговувати доволi невисокi.

2. Малий i середнiй бiзнес не може забезпечити високий рiвень зарплат, а значить, змушений платити всi нарахування на фонд оплати працi, на вiдмiну вiд високооплачуваних менеджерiв великих компанiй, якi сплачують з сум, бiльших за 14 115 гривень, тiльки 17% податку з доходiв фiзосiб.

3. Дивiденди пiдприємця не визнаються такими i обкладаються зборами як зарплата за ставкою 34,7% єдиного соцiального внеску i 15-17% податку з доходiв фiзосiб замiсть 25% i менше податку на прибуток плюс 5% податку на дивiденди.

4. Через невпорядкованiсть документообiгу з фiзособами пiдприємства вже сьогоднi вiдмовляються з ними працювати, а пiсля 1 квiтня, коли витрати за фiзособами не будуть враховуватися у валових витратах, то консалтинг, для якого основним замовником є юридична особа, стає потенцiйним клiєнтом бiржi працi.

5. Малому пiдприємству складнiше протистояти перевiркам, оскiльки мало хто може дозволити собi утримувати юридичний вiддiл чи власного лобiста в парламентi.

Тiльки створення оптимальної моделi оподаткування може зупинити масове скорочення i втечу пiдприємцiв у тiнь, для чого зараз є всi передумови.

Автор : Тетяна Павлюк

Источник : http://www.epravda.com.ua/
Погода
Реклама
Новини RSS
Реклама
•  Copyright © 2011-2018. belogorodka.info. All Rights Reserved
•  Design © 2006-2018 Studio F26